Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to badanie przeprowadzone na podstawie różnych testów i obserwacji, których celem jest określenie poziomu wiedzy i umiejętności dziecka, dostosowanych do obowiązujących programów szkolnych i edukacyjnych na danym etapie kształcenia.
Działania diagnostyczne skupiają się na analizie trudności w uczeniu się oraz określeniu ich przyczyn w odniesieniu do dzieci, które wykazują normalne bądź duże możliwości intelektualne. Badanie pedagogiczne swoim zasięgiem obejmuje m.in. diagnozę umiejętności czytania i pisania, rozwoju umiejętności matematycznych i myślenia logicznego, sprawności manualnych i ogólnej wiedzy o otaczającym świecie.
Na podstawie diagnozy określone zostają trudności i ich przyczyny, a także zalecenia dla szkoły, rodziców, terapeutów i samodzielnej pracy w domu.